Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: waarom vieren we Jezus’ geboorte]
waarom vieren we eigenlijk Jezus’ geboorte? Want dát is wat we vieren met Kerst. Niet de komst van de kerstman, ook niet het Germaanse midwinterfeest in een ander jasje. Ook niet een feest van gezelligheid met de familie, al is het fijn als die gezelligheid er is. Maar waarom bént u hier in de kerk, met familie of alleen? Omdat Jezus geboren is! Kerst-feest is Christus-feest.
Maar de vraag blijft dan nog: waarom víeren we nu juist de geboorte van Jezus? Er zijn immers de eeuwen door zo onnoemelijk veel kinderen geboren! De meeste geboortes leiden alleen tot feestjes in kleine kring – een verjaardag. En zeker niet tweeduizend jaar later nog. Als je van koninklijken bloede bent viert een heel land feest op je geboortedag – koningsdag. Maar ook dat stopt met de dood. Waarom vieren wij twee millennia later nog feest om te gedenken dat Jezus geboren is?
Wel, heel eenvoudig, omdat Jezus niet zomaar een kindje is dat geboren werd toen. Hij is zo bijzonder, dat zijn geboorte het waard is om alle eeuwen door een blijde dag te zijn. Wat er dan zo bijzonder aan Hem is, daar wil ik vanmorgen met u over nadenken, aan de hand van woorden uit het kerstevangelie. Woorden die de engel sprak: “voor U is vandaag de Redder geboren in de stad van David”. Of zoals een andere vertaling het zegt: “voor u is heden geboren de Zaligmaker”. Jezus is de Redder, de Zaligmaker. Dat is de diepste reden tot feest vandaag!

[stukje verhaal: plaatje met een praatje]
In het dorpsblad ‘de Poeldijker’ staat altijd de rubriek “een praatje bij een plaatje”, door Koos van Leeuwen. Een oude foto, met daarbij een leuk stukje uitleg. Als je alleen de oude foto zou hebben, zou je er niet veel aan zien. Maar dankzij de woorden erbij gaat het voor je leven, dat je denkt: o ja, dat is dáár, nu herken ik het. Of: o, is díe dat op de foto… Een praatje bij een plaatje.
In het Kerstevangelie is het eigenlijk net zo. Eerst krijgen we een plaatje te zien, en dan komt er uitleg bij. Het plaatje zal voor de meeste van u wel bekend zijn: Jozef en Maria die naar Bethlehem gaan, er is geen plaats in de herberg, en Maria baart haar kindje in een stal. Het plaatje zoals je dat kunt zien uitgebeeld in een kerststalletje, of op een kerstkaart. Vaak in nogal romantische kleuren.
Als je alleen dit plaatje zou hebben, zie je alleen maar een kindje als zovele. Het kan vertedering oproepen, zoals een klein kindje dat doet. Als je de armelijke omgeving beziet, krijg je er haast medelijden mee. In een vreemde stad, in een voerbak: je zult maar zo geboren worden!
Dat is het plaatje. Dan zijn de omstandigheden bijzonder, maar is het kindje gewoon een kindje. Alleen, zo moeten we het niet bekijken! Er zit namelijk een praatje bij dit plaatje. En dat laat je de dingen anders zien! God zelf zorgt voor toelichting, door middel van een engel. Aan verschrikte herders licht hij toe wat er te zien is. Wat dan? “Vandaag is hier de Zaligmaker geboren, de Redder”. Dát is wat er op het plaatje te zien is. Jozef, Maria, stalletje, allemaal decor. Maar in het midden ligt het Kind. De Redder!

[redder/zaligmaker: wat t betekent]
Dit is de boodschap van Kerst in één zin, het praatje bij het plaatje: de Redder is geboren! Maar wat betekent dat? Het viel mij op dat de verschillende Bijbelvertalingen hier verschillende woorden gebruiken. Blijkbaar is het niet in één woord te vatten wie dit kind is! Jezus is de Redder, zo kun je vertalen. Een Redder, dat is iemand die je helpt in nood. Denk aan de redders van de reddingsbrigade op het strand bij Monster. Je wordt meegevoerd door de stroming van de zee, en kunt niet meer op eigen kracht terugzwemmen. Maar gelukkig: daar komt een redder met zijn bootje. Hij brengt je in veiligheid, terug naar het strand. Je gaat niet onder, je verdrinkt niet, daar zorgt de redder voor. En zo is het blijkbaar ook met Jezus. Hij redt van de ondergang!
Een andere vertaling zegt “Zaligmaker”. Een beetje een ouderwets woord. Zalig, dat is gelukkig – denk aan ‘zalig Kerstfeest’. Iemand die zalig maakt, maakt je gelukkig en blij. Denk bijvoorbeeld aan je vriendin of vriend die je leven zoveel meer kleur heeft gegeven, die maakt dat het beter met je gaat dan ooit. Geluk is gekomen door die ander. En zulke zaligheid – dat brengt nu het kind in de kribbe. De Zaligmaker!
Er zitten nog meer kanten aan deze titel voor Jezus. ‘Verlosser’ bijvoorbeeld. Als je vast zit, gevangen letterlijk of figuurlijk geen kant op kunt, dat iemand je er dan weer úithaalt en een toekomst geeft. Dat gaat Jezus doen! En ‘heling’ klinkt er ook in door – in de zin van ‘iemand weer heel maken, genezen’. Jezus de heler van je gebroken hart.
Het is gewoon niet in één woord te vangen wat dit kleine kind allemaal betekent. Hij komt redden van de ondergang; hij komt bevrijden wie vastzit; hij komt mensen gelukkig maken en heel. Er is alle reden om blij te zijn bij zijn geboorte!

Iemand denkt nu misschien: ja, maar zo’n baby’tje – wat kan dat nu helemaal? Op dit moment nog niets natuurlijk. De engel zegt wat Jezus zal wórden. Jezus is geen kind gebleven. Hij is opgegroeid, en toen werd waar waar de engel nu al van spreekt. Lees de Bijbel, hoe Jezus mensen heelde; hoe Hij verloste van boze machten, en nog veel meer. Maar…. Jezus is ook niet een man van lang geleden. Hij is God zelf die mens werd. Hij leeft nog steeds en heeft alle tijden door mensen zijn redding laten ervaren; tot op de dag van vandaag!

[hoe redden]
Maar hoe redt Jezus dan, ook nu? Hoe verlost Hij en brengt Hij geluk? Ieder heeft daar misschien wel zijn eigen ideeën bij. Wat de één zalig vindt, is voor de ander niet eens aantrekkelijk.
Ook in de tijd van Jezus hadden mensen al zo hun eigen ideeën bij een redder. Veel Joodse mensen uit Jezus’ tijd verlangden naar een verlosser die de Romeinse bezetter zou wegjagen en het volk zijn vrijheid zou teruggeven. Anderen daarentegen noemden de Romeinse keizer juist ‘redder en Zaligmaker’. En waarom? Omdat hij vrede en voedsel bracht voor iedereen. En die vrijheid, ach…
Ja, wat voor verlosser zouden wij willen hebben? Dat kan heel verschillend zijn. De een denkt: ik heb alles wat mijn hart begeert – ik hoop alleen dat de dreiging van IS en zo niet te gek wordt. Daar zouden we wel een verlosser voor kunnen gebruiken! Een ander denkt: een redder die mij kan redden uit mijn financiële nood, dat zou mooi zijn! Een derde wil graag geheeld worden, niet meer ziek. En weer een ander… ach, vult u maar aan hoe het bij u is.

De vraag is: wat voor redding, wat voor zaligheid brengt Jezus? Is het dat wat wij willen? Nou, eigenlijk niet! En dat is maar goed ook. Want wij peilen meestal maar de oppervlakte. Als dit of dat maar iets anders was, dan zou het wel goed zijn. Maar God peilt dieper. Jezus komt niet om te geven wat óns hartje toevallig begeert. Jezus is geboren om het gróte probleem aan te pakken onder al het andere. Iets waar wij ons vaak niet eens van bewust zijn. Wat dan? Dat wij, en heel deze wereld, God zijn kwijtgeraakt! Daarom gaat er zoveel gruwelijk mis! Zonder God is deze wereld reddeloos verloren. En dáár komt Jezus iets aan doen.
Jezus komt om het weer héél te maken tussen God en een mens, tussen God en de wereld. Hij neemt de barrières weg die er zijn. De kloof van onkunde – want in het gezicht van dit kind, en later zijn woorden en daden en wonderen, kunnen we God écht leren kennen. Hij neemt de barrière weg van het kwaad dat wij deden en doen. Waant Hij nam het op zich, stierf eraan, toen hij zijn leven gaf aan het kruis.
Jezus is gekomen om te redden, te verlossen uit de doodlopende steeg waarin ons leven doodloopt. Hij is gekomen om zalig te maken: gelukkig, écht gelukkig, als je weet dat er een God in de hemel is die je ‘Vader’ mag noemen. In één zin: Jezus is God die bij de mensen komt, en daarom kunnen mensen bij God komen. Dát is de redding die Hij brengt, en geen andere!
Ja, dat is wat anders dan waar u misschien behoefte aan dacht te hebben. Iets anders ook dan wat ík wel van God zou vragen. Maar dit is wat Hij geeft! Veel meer en veel groter! Dan komen de zaken waar we zo mee kunnen zitten in een heel ander licht te staan, een hoopvol licht. Als eenmaal het grondprobleem is aangepakt, dán is de basis gelegd voor verandering ook op andere vlakken. Heling, voor jezelf en de wereld. Verlossing. Dan kunnen mensen worden getransformeerd, en de schepping vernieuwd. Dan is er uitzicht, dan is er kracht, en dan zie je er soms al iets van: van Gods nieuwe wereld, die met Jezus begint. Ja, het begint met dit kind in de kribbe! Jezus, de Redder, de Zaligmaker!

[voor u]
Is het dan een wonder dat de engel zegt: “zie, ik verkondig u grote blijdschap!”? Wat ook zo bijzonder is: hij zegt niet gewoon ‘de Redder is geboren’. Nee, de engel zegt voor u is vandaag de redder geboren. Voor u! En ik mag vrijmoedig zeggen vanmorgen: dat slaat op ieder van ons zoals we hier zitten. Voor u [wijs], en voor u, en voor u, en voor jou is deze redder geboren! Het is maar niet een weetje dat Jezus eens geboren is en dat Hij de redder is. Nee, het is een persoonlijk boodschap voor ú: de Redder is geboren! Gelooft u dat?
Iemand zal zeggen: maar de engel zei dit toch niet tegen mij? Dit zijn woorden van lang geleden, daar en toen! Ja, dat is waar. De engel sprak natuurlijk tegen de herders, daar in het veld bij Bethlehem. Maar tegelijk zijn zijn woorden breder. Jezus kwam niet voor een paar herders alleen! ‘U’, dat is ook al hun volksgenoten. “Blijdschap voor heel het volk”. En nóg breder mogen we de kring trekken. Want Jezus zelf stuurde zijn leerlingen erop uit, nadat hij was opgestaan uit de dood. Hij zei: ga heen, in héél de wereld, en verkondig de goede boodschap. Welke goede boodschap? Nou, deze: dat Hij als de Redder is gekomen, de verlosser, de zaligmaker. Dezelfde boodschap dus die de engel aan de herders bracht.
En daarom zeg ik het nog een keer, met nadruk: voor ú is de Redder geboren! Hij werd geboren, zodat u bij God mag horen. Dat mag u geloven. Ja, gelóven. Want deze woorden vragen om een reactie. Een reactie van verwonderde instemming. Dan zult u het gaan ervaren.
Is Jezus ook úw Redder? Of vind u dat maar zware woorden? Gered worden, heb ik dat nodig dan? Blijkbaar wel, anders was Jezus niet gekomen! Of laat ik het anders zeggen: heeft Jezus u al zalig gemaakt – echt gelukkig; misschien wel ondanks de omstandigheden? Is uw leven door Hem geheeld, misschien wel uit honderd scherven? Dat alles kan Hij geven! Dáárvoor is Hij immers gekomen?
En het is er ook voor u! Als u maar naar Hem toegaat en er eerbiedig om vraagt! U zult er nooit spijt van krijgen. Hij wil u verlossen, genezen, redden – zijn oplossing is zéér veel groter dan wat voor probleem van ons ook. Hij zal je nooit in de steek laten. En bovenal: Hij brengt je weer bij God – God naar wie je misschien helemaal niet op zoek was.
Echt, ik kan het niet in woorden uitdrukken wat een geweldige Redder, Zaligmaker, Verlosser Hij is! Kom, geloof in Hem en word zijn volgeling!

[slot]
Ja, dan mogen we feest hebben vandaag. Omdat Jezus is geboren, en omdat Hij de redder is. Dan mogen we hem vanmorgen danken en eren, en ons in geloof aan Hem verbinden. Dan kunnen we veel zeggen, maar we kunnen er misschien nog beter van zingen. Zingen voor Hem, de Redder voor allen!
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Amen