leerdienst ‘Jezus volgens het Oude Testament’

Tags

, ,

preek n.a.v. vraag 19 (zondag 6) uit de Heidelbergse Catechismus. Uit de Bijbel is gelezen: Genesis 3:9-15, Leviticus 4:1-17 en Jesaja 9:1-6

 

Gemeente van Jezus Christus

[intro: OT achtergesteld?]
Ondanks kreeg ik het verzoek om mee te doen aan een onderzoek, een enquête. Een van de vragen die ik moest invullen was deze: wat zijn de laatste tien Bijbelgedeeltes waarover is gepreekt in uw gemeente? Ik maakte dus snel een fotootje met mijn telefoon van de laatste bladzijde in het prekenboek zoals dat in de kerkenraadskamer ligt, waar alle kerkdiensten worden opgetekend. Netjes vulde ik de laatste tien teksten in bij de enquête, en het viel me op: meestal ging het over het Nieuwe Testament! Ik denk dat het bij andere gemeenten niet veel anders is.
hebt u veel met het Oude Testament? Lees verder

Advertenties

Preek Jesaja 45:15

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: God verborgen]
‘geef het geschenk door’ is ons jaarthema dit seizoen. Geef het door: het geschenk, het evangelie, het geloof, hoe je het ook wilt noemen. Gods genade en liefde, geef het door in wat je doet en wat je zegt. We hoorden er al verschillende keren over.
Ik had vorige week twee Jehova’s getuigen op bezoek, en die vonden het een heel mooi jaarthema zeiden ze. Daar zijn ze immers zelf ook altijd mee bezig: te getuigen van hun God – daarom heten ze zo: getuigen van Jehova. Nu is dat bij hen een soort verplichting, maar bij de mannen die bij mij langs kwamen leek het toch echt vanuit hun hart te komen. Ze willen werkelijk graag dat andere mensen ook het geluk vinden van Jehova God te kennen. Geef het geschenk door!
Echter, zo makkelijk is dat niet altijd. En dan doel ik niet op dingen als: wat moet ik zeggen? of op negatieve reacties van anderen. Lees verder

Preek Jes 42:1-7, ‘de Knecht doet recht’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
in personeelskrantjes of verenigingsbladen zie je regelmatig een voorstelstukje. “Even voorstellen…” staat er dan. Fotootje erbij, en degene die op het fotootje staat vertelt iets over zichzelf. “Hallo, ik ben Marcel Jansen. Sinds een maand ben ik hier werkzaam als verzorgende op de afdeling revalidatie. Ik ben getrouwd met Michelle en samen hebben we één zoon: Lorenzo”. En zo voorts. Je kent het vast wel, misschien uit de schoolkrant, misschien uit een blog.
Wellicht heb je zelf eens zo’n stukje moeten maken voor één of andere functie. Stel je voor dat je kandidaat ben bij de gemeenteraadsverkiezingen, en je wilt stemmen winnen. Dan is het wel belangrijk hoe je overkomt! De één is daar veel beter in dan de ander. Wat dat betreft is het eigenlijk veel fijner als iemand anders je introduceert Lees verder

Preek Jesaja 40:10-11 dankzegging HA

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
Het begin van het veertigste hoofdstuk van Jesaja. Tijdens de voorbereidingen deze week mocht ik me in deze woorden verdiepen, en in mijn hoofd begon al snel muziek te klinken: muziek uit de ‘Messiah’ van Händel. Bijna iedere tekst uit het gedeelte dat we lazen is daarin door Händel op muziek gezet. Van ‘Comfort ye’ – troost, troost mijn volk, vers 1, tot ‘He shall feed his flock’ – vers 11, Hij zal zijn kudde als een herder weiden. En eigenlijk, zo dacht ik al studerend, eigenlijk is dat nog de beste manier om deze woorden te laten doordringen: ze te zingen, of ze gezongen te beluisteren. Geen preek houden waarin je de Bijbeltekst analyseert, maar de Messiah beluisteren.
Dit hoofdstuk is groots. Deze woorden van Jesaja, of eigenlijk: deze woorden van God. De profeet houdt hier geen ‘preek, geen betoog met argumenten. Nee, hij schildert met woorden van diepe zeggingskracht. Wat hij zegt spreekt, zoals een lied of een symfonie of een schilderij spreekt. Lees verder

Preek(jes) bij Heilig Avondmaal, n.a.v. Jesaja 40:1-2

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters hier aan zijn tafel,

[I: troost]
deze week was het weer in het nieuws: november is de meest troosteloze maand. Vaak grijs en koud, veel regen en vroeg donker. De dagen kort, de files lang, de jassen dik, de bomen kaal. Troosteloos. Het doet iets met je, tenminste bij veel mensen. De vraag komt op: wanneer is dit eindelijk voorbij, wanneer komt er weer lente en licht?
Ook in het leven van mensen kan het guur zijn of grijs. Als je getroffen wordt door verlies of tegenslagen, als je vaak alleen bent of al heel lang ziek. Troosteloos! En je vraagt je af: kom ik hier nog uit, zal het ooit anders zijn? Is er nog toekomst?
Maar nu komt ons vanmorgen een stem tegemoet vanuit de Bijbel. Een stem, Gods stem, die zegt Lees verder

Column: assertief

Tags

Assertief

‘De brutalen hebben de halve wereld’, zegt een spreekwoord. Als de familie van een oudere in een verzorgingshuis veel zeurt, heb je kans dat ze nog heel wat gedaan krijgen ook. Maar ook algemener: assertiviteit is in. Je kunt er trainingen in volgen. Mondigheid wordt hoog aangeslagen, en wie zijn mond niet genoeg open doet laat over zich heenlopen, vindt men.
Maar is dat nu allemaal alleen positief? Het gevaar bestaat dat iedereen alle aandacht wil voor zijn of haar persoonlijke punt, terwijl het algemeen belang op de achtergrond verdwijnt.
Veel christelijke deugden worden algemeen aanvaard als goed in onze maatschappij: eerlijkheid, trouw, liefde… Voor één ding geldt dat echter niet: de waardering die het christelijk geloof heeft voor nederigheid. Nederig, wie wil dat nu zijn? Het roept al snel negatieve associaties op. Dan heb je zeker een laag zelfbeeld – tijd om daar iets aan te doen!
Wat is echter ware nederigheid? Dat is niet minder van jezelf denken, het is minder áán jezelf denken. Een leven leiden waarin niet alles ten diepste om jezelf draait. Aan nederige, bescheiden mensen is volgens mij grote behoefte in deze tijd van het ‘dikke ik’.
Maar hoe word je zo? In veel hedendaags denken lijkt het een onmogelijke optie. Zelfs als je goed doet, zo wordt wel gezegd, is dat tenslotte verkapt eigenbelang, of een evolutionaire aanpassing die de kansen van onze soort vergroot. Ik denk dat je ten diepste God nodig hebt om voorbij eigenbelang te komen. So wie so, als er iemand boven je is, ben je zelf niet meer de maat van alle dingen. Maar ook omdat de Allerhoogste zelf de allerminste werd in Jezus, gekruisigd als misdadiger. Hij doet het voor!
Jezus zei eens: ‘gelukkig zijn de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven’. Brutale mensen mogen de halve wereld hebben, maar wie Jezus volgt op de weg van nederigheid zal de héle wereld hebben!

Column: 500 jaar reformatie

Tags

Mijn kerk heeft haar 500e verjaardag gevierd! Niet de kerk in de Fonteinstraat, die heeft nog niet eens een tiende van die tijd meegemaakt. Nee, ik bedoeld de kerksoort waar ik, en waar die kerk bij hoort: de protestanten. Het protestantisme vierde vorige week maar liefst zijn 100e lustrum.
Hoe is het allemaal begonnen? Op 31 oktober 1517 spijkerde de monnik Maarten Luther een papier met 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hij protesteerde daarmee tegen misstanden in de toenmalige kerk, vandaar het woord ‘protestanten’. Nooit had hij kunnen denken dat zijn daad zulke gevolgen zou hebben: de Europese christenheid werd in tweeën gescheurd, verdeeld in protesten en en katholieken. Dat was nooit zijn bedoeling geweest, hij had de éne kerk willen verbeteren.
Aan de ene kant: verdeeldheid die voortduurt, een droevige erfenis. Aan de andere kant heeft de reformatie veel goeds gebracht. Niet alleen in de protestantse kerken, maar óók in de Rooms-katholieke kerk. Het is tegenwoordig onder geschiedkundigen zelfs gebruikelijk om te spreken van ‘reformaties’. Ook in de kerk van Rome kwam er een reformatie. Veel van de misstanden waar Luther tegen protesteerde, werden rechtgezet, en er kwam een nieuw elan in de zogenaamde ‘contrareformatie’.
Reformatie en contrareformatie: de woorden zeggen al veel. Contra betekent ‘tegen’: protestanten en katholieken als twee groepen die tégen elkaar zijn. Gelukkig zullen niet velen dat meer zo zien. In onze tijd waarin de kerk meer en meer marginaal wordt, is het hard nodig dat broeders en zusters uit beide tradities elkaar vinden. Niet om alle verschillen onder het tapijt te vegen, zeker niet! Juist wie elkaar willen begrijpen, gaan het gesprek niet uit de weg. Maar in een tijd waar God de grote onbekende wordt, hebben allen die wel in hem geloven elkaar hard nodig. Geen strijd tegen elkaar, maar samen op God gericht blijven in een seculariserende wereld.

Preek ‘aantrekkelijk leven als christen(?)’

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
We hoorden zojuist uit de Bijbel voorlezen. Aanwijzingen voor het leven als christen. Toen ik mijn preek aan het voorbereiden was, heb ik eens geprobeerd me in te denken hoe deze aanwijzingen moeten klinken in de oren van iemand die geen christen is. Even uit de eigen bubbel, een ander perspectief innemen. En weet u wat mij meteen opviel? Wat klinkt dat burgerlijk, die voorschriften in Titus 2! Dat plaatje van hoe het leven van een christen eruit zou moeten zien. Wat klinkt dat braaf en weinig flitsend. Ik pik er even een paar kernwoorden uit: wees beheerst, eerbaar, bezonnen, verstandig, onderdanig aan je man of je meester, wees bezonnen nog een keer, en nog een keer, spreek niet je baas tegen. Kortom, zoals vers 12 het allemaal samenvat: dat we in deze wereld bezonnen, rechtvaardig en matig leven. Nu zijn dat allemaal heel verstandige adviezen, niets mis mee. Maar Lees verder

Preek HC zondag 6, ‘Jezus God en mens’

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[Jezus is Middelaar, wat Hij doet]
‘mediation’ is tegenwoordig in. Als twee partijen een conflict hebben, dat ze dan niet direct naar de rechter stappen maar een mediator inschakelen. Een stel bij een echtscheiding, of een bedrijf dat problemen heeft met een werknemer. Een ‘mediator’, dat wil zeggen een bemiddelaar.
Een bemiddelaar kennen we ook wel in de politiek. Recent bijvoorbeeld werd er na lange onderhandelingen een vredesverdrag gesloten tussen de regering van Colombia en de guerrillabeweging FARC. Dat lukte mede door een bemiddelende rol van andere landen en de VN. Een bemiddelaar is iemand die tussen de strijdende partijen instaat, en die zich inzet voor verzoening.
Nu noemt de catechismus Jezus vandaag de Middelaar. Hij is de middelaar, tegenwoordig zouden we zeggen de bemiddelaar, Lees verder

Preek Dankdag 2017, 500 jaar Reformatie

Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Romeinen 1:16-17 en 5:1-11

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: niet bij brood alleen]
het is vandaag dankdag voor gewas en arbeid, zoals dat vanouds heet. Een dag om te danken wat God ons geeft aan zegeningen. Dat de oogst is binnengehaald, dat het werk werd gezegend. Duidelijk afkomstig uit een tijd dat de mensen nog meer met de seizoenen leefden. Maar ook in 2017 is het een goede zaak om God te danken voor zijn concrete zegen, voor brood op de plank en voor alles wat groeit – ook in de kassen.
Echter: kun je dan alleen God danken bij voorspoed? Wat als de aardappeloogst mislukt, of als de paprika’s zo weinig opbrengen dat geen teler ervan leven kan? Wat zou je danken voor arbeid als je je baan verloor? Dan is dank toch erg afhankelijk van de omstandigheden. Nu hebben wij het over het algemeen goed, hier in Nederland, dus er ís genoeg te danken, ook als er dingen minder zijn. We hebben een dak boven het hoofd, we hoeven geen honger te lijden, er is vrede en voor de meeste mensen ook welvaart. Goed om daar bij stil te staan, al was het alleen maar vandaag!
Maar nogmaals: wat als het niet goed gaat? In de Bijbel staat ergens ‘dank God in alles’, in alle omstandigheden. Maar kan dat wel? Natuurlijk kun je danken als je bijvoorbeeld uit het ziekenhuis kwam en beter werd. Maar kan dat ook als Lees verder