Preek ‘het geldgevaar’ n.a.v. Mt 6:19-24

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
vanmorgen wil ik het met u hebben over geld. Of beter gezegd: vanmorgen wil Jezus, onze Heer, ons iets zeggen over geld. Misschien denkt u of denk jij: moet dat nu? We zijn toch in de kerk om te horen over God en zijn genade, om Hem te eren met onze liederen. We zijn hier toch niet voor een lesje economie? Nee, en toch gaat het vanmorgen over geld. Het viel me op in de voorbereiding van deze preek op op hoeveel plekken in de Bijbel het daarover gaat – we hoorden er enkele Bijbelgedeeltes over. Ook in de Bergrede, de grondwet van Gods koninkrijk, spreekt Jezus duidelijke taal over geld en bezit.
Als de Bergrede één ding duidelijk maakt, is het wel dat geloof niet het aannemen is van bepaalde ideeën. Nee, geloof is een levensstijl! Jezus roept mensen om Hem te volgen, we hoorden het twee weken geleden. Hij roept ons. En Hem volgen heeft invloed óók op hoe je omgaat met geld en goed. Hoe zou het anders kunnen?
We hoorden net in het kindermoment hoe monniken zich ooit voornamen om geen geld meer aan te raken. Belachelijk natuurlijk, om handschoenen aan te trekken – dan moet je consequent zijn en je echt ver houden van geldzaken. Maar ook afgezien van die handschoenen, komt het op ons moderne mensen vreemd over. Is er dan iets met geld? Geld is toch een neutraal ruilmiddel, de jongeren leren het op de middelbare school. En toch… die monniken zagen dat anders, en ik denk: ze zagen het beter. Geld is niet neutraal! Geld heeft een gevaarlijke kant. Niet omdat je er iets van krijgt als je een munt aanraakt, natuurlijk niet. Maar toch: gevaarlijk. Dáár heeft Jezus Zelf ons vanmorgen iets over te zeggen. Lees verder

Preek ‘liefde de kern van de wet’, Mattheüs 5:17-48

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: situatieschets]
er zijn wel eens mensen waarvan je het idee hebt dat ze bepaald niet goed autorijden. Misschien komt er wel iemand op in je gedachten – altijd een ander natuurlijk, zelf doe je het natuurlijk goed… Maar stel je voor: er is iemand van wie je het idee hebt dat hij niet heel best rijdt, die zich volgens jou niet eens goed aan de verkeersregels houdt. En stel je nu voor dat díe persoon jou gaat vertellen hoe je goed moet autorijden! Hoe zou je daar naar luisteren?
Ongeveer zoiets vinden we in het Bijbelgedeelte van vandaag. Daar treffen we aan de ene kant Jezus, en aan de ander kant de wetsleraren en farizeeën. Jezus, hij was zo iemand bij vrome mensen hun twijfels konden hebben! Jezus leek zich niet veel aan te trekken van de voorgeschreven sabbatsrust, dat was al een paar keer gebleken. De regels voor reinheid leken Hem ook al niet veel te kunnen schelen – hij ging om met heidense Romeinen, met hoeren; Hij had zelfs een melaatse man aangeraakt, werd er rondverteld! Over voedselwetten deed Jezus ook niet moeilijk – hij zei dat het veel belangrijker was wat er uit je mond kwam dan wat erin ging. Hij leek het allemaal nogal licht op te nemen.
Dan had je aan de andere kant de wetsleraren en Farizeeën. Ze deden hun uiterste best om zich aan Gods regels te houden, daar waren ze voorbeeldig in. Volgens waren er 248 geboden en 365 verboden in de Thora te vinden, samen 613 regels. En ze probeerden zich aan ál die regels te houden, van de sabbat en koosjer eten tot het dragen van kwastjes aan hun kleren. Aan God wet was heel hun leven gewijd! Het is te begrijpen dat deze vrome mannen met wantrouwen naar Jezus keken. Kende Hij de wet van God wel? Begreep Hij het belang ervan? Als je zag wat hij allemaal deed…
En dan zegt Jezus, Lees verder

Preek ‘geroepen’ n.a.v. Mattheüs 4:12-25

Tags

, , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro: roeping]
vandaag een bijzondere dienst: vier broeders en zusters zullen worden bevestigd of herbevestigd als ambtsdrager. Maar wat betekent dat precies? Dat ze vrijwilligerswerk gaan doen in onze kerk? Ergens wel natuurlijk. Betekent het dat ze een bepaalde taak krijgen toebedeeld? Ook dat is niet onwaar. Een ouderling heeft bepaalde taken, een ouderling-kerkrentmeester weer andere, een diaken doet weer iets anders, en het is allemaal vrijwillig. Maar is dat waar het om gaat vanmorgen? Dat er weer vrijwilligers gestrikt zijn, dat de taken gedaan worden? Ik denk toch dat we iets verder mogen zien. Straks zullen we het formulier lezen dat bij deze gelegenheid hoort, en dat helpt ons daarbij. De eerste vraag die onze broeders en zusters hier vooraan straks moeten beantwoorden, is deze: ‘gelooft u dat u, in uw verkiezing door deze gemeente, door God zelf tot deze dienst geroepen bent?’ Geroepen – dat raakt de kern. Ouderling of diaken zijn is een roeping. Iets waartoe je wordt geroepen, door God.
Wat dat is, geroepen? Eigenlijk heel eenvoudig. Je bent als kind boven aan het spelen, en dan hoor je van beneden “Jelle, eten!”. Je wordt geroepen. En daar luister je dan naar – of niet. Ander voorbeeld: je Lees verder

Preek nieuwjaarsmorgen 2020, psalm 103

Tags

, , , ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
het nieuwe jaar is weer begonnen! Met geknal en klokgelui zijn we allemaal die grens overgegaan van 2019 naar 2020. De een slapend, de ander op straat in de vuurwerkrook – allemaal zijn we in het nieuwe jaar beland.
Ik zat er in de voorbereiding eens over na te denken, en ik kwam tot de conclusie dat nieuwjaar eigenlijk twee kanten heeft. Aan de ene kant is het een nieuw begin. Daar zal ieder wel iets van herkennen. Denk aan een nieuwe agenda die nodig is, het creëren van een nieuwe map op je computer voor de projecten van 2020, en ga zo maar door. Bij een nieuw begin maken hoort ook de gewoonte van de goede voornemens. Het ánders gaan doen in het nieuwe jaar, beter.
Maar er is ook een andere kant: met nieuwjaar gaan dingen gewoon door. De zon komt op als altijd, de dagen gaan door, en veel, heel veel is als vanouds. Goede voornemens zijn mooi, maar je bent op één januari niet ineens een ander mens. Nieuwjaar is maar een willekeurige grens op de kalender, deze dag is niet wezenlijk anders dan gisteren.
Twee kanten dus: een nieuw begin, maar ook: dingen gaan door. Beide kanten vinden we terug in de Bijbeltekst die vanmorgen centraal staat. We staan vanmorgen stil bij Psalm 103 vers 17 en 18. Eerst ging het in de psalm over de vergankelijkheid van de mens, daar hoorden we gisteren over. En dan gaat het zo verder in vers 17 en 18: “maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft”.
Aan de ene kant horen we hier over iets dat gelukkig hetzelfde blijft “de HEER is trouw”. Maar aan de andere kant kunnen deze woorden ons ook oproepen om een nieuw begin te maken. Bij beide zaken zullen we vanmorgen stilstaan. Lees verder

Preek oudejaarsavond 2019, Psalm 103

Tags

, , ,

In deze preek wordt het lied ‘tienduizend redenen’ aangehaald. Dat klinkt ZO

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
op een dag als vandaag, oudjaarsdag, kunnen er allerlei gedachten in je opkomen. En als je er zelf niet zo mee bezig bent, dan helpen nieuwssites, kranten en televisie wel. Overal kom je jaaroverzichten tegen die het afgelopen jaar op een rijtje zetten. Wat is er zoal gebeurd in de sport, in de politiek, in de showbizz; wie zijn er overleden, wie brak er door, en ga zo maar door… Net zo kun je in deze dagen je eigen jaaroverzicht maken in je hoofd, of er trekken dingen als vanzelf voor je geestesoog voorbij. Dingen die mooi waren, hoogtepunten, maar misschien ook mensen die u verloor in 2019. Aan de ene kant kun je dankbaar zijn voor zoveel wat er was, aan de andere kant kan oudjaar je wat weemoedig maken. Weer een jaar voorbij, en bij oude mensen: weer is het kringetje kleiner geworden. Uren, dagen, maanden, jaren, ze vliegen heen, en wat is een mens nu helemaal?
Het mooie is dat de 103e psalm die we net lazen ook al deze dingen in zich heeft. Een Lees verder

Preek 1e Kerstdag 2019 ‘mensen van het welbehagen’

Tags

, ,

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]200
Het verhaal van kerst, zoals we dat zojuist uit de Bijbel hoorden, is voor de meesten hier overbekend, schat ik zo: het kindje in de kribbe, Jozef en Maria erbij, herders die komen… Het is dan ook een verhaal dat tot de verbeelding spreekt. Je kunt het allemaal voor je zien en misschien hebben we het ook wel vaak gezien: op platen in de kinderbijbel, op kerstkaarten, of waar dan ook…. Ieder jaar met kerst staat deze geschiedenis weer centraal. Het gevaar is dan groot dat het zo bekend is dat het eigenlijk niets meer zegt. Daarom wil ik vanmorgen niet deze geschiedenis navertellen die u waarschijnlijk toch al kent, maar liever kijken naar de diepte erachter. Dat we niet slechts het kindje in de kribbe zien, maar Gods liefde die blijkt. Dat we niet slechts weten wat er toen gebeurd is, maar dat er ook iets met ons gebeurt!
Als kernzin voor vanmorgen heb ik gekozen het einde van het lied van de engelen. Daar staat: “vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft!” Of zoals oudere vertalingen het weergeven, iets letterlijker vertaald: “vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!” Gods liefde, Gods welbehagen, mogen we zien met kerstfeest. Als thema van de verkondiging heb ik daarom gekozen: “het wonder van Gods welbehagen” – het wonder van zijn grote liefde voor mensen. Lees verder

Overdenking Kerstavond 2019 ‘Een nieuwe start’

Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 11:1-9 en Romeinen 5:12-19, beide uit de Bijbel in Gewone Taal

Gemeente van Jezus Christus,

[een nieuwe start: het visioen uit Jes 11]
wat een prachtig visioen ziet de profeet Jesaja voor zich! Wonderlijk is het: een wolf ziet hij spelen met een lammetje. In plaats van dat de woeste wolf het lammetje achtervolgt of opeet, in plaats van dat het lieve lammetje doodsbang in een hoekje kruipt, spélen ze samen! Alsof het roofdier een vriendelijke oom is, die met zijn kleine neefje ravot. Ziet u het voor u! Er is vrede overal waar Jesaja kijkt. Op de heuvelhelling lopen een koe en een beer bij elkaar, en een kalf is gras aan het eten samen met een leeuw. Een kind speelt langs de weg. Maar… iets verderop kruipt een slang. Pas op! zou je willen roepen. Maar ook dat hoeft niet: het kind heeft geen angst en de slang heeft geen haat. Hoe is het mogelijk! Hier is alles zo anders, alsof de wereld opnieuw is begonnen. Niet alleen de dieren, ook de mensen zijn veranderd. Geen mens doet meer kwaad, niemand sticht onheil, op heel Gods heilige berg.. Zou dit geen plek zijn waar u zou willen wonen, of jij? Lees verder