Tags

, ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 61

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
een gelukkig nieuw jaar! Dat is naar ik aanneem waar we allemaal op hopen. Het jaar 2017 is afgesloten, we slaan weer een nieuwe pagina op in het boek. 2018 staat er boven, en verder is het blad nog vrijwel leeg. Wat zal er dit jaar bijgeschreven worden in uw levensverhaal? Ieder zal zo zijn verwachtingen hebben. De een verwacht een examen te halen, de ander hoopt opa te worden. Wat verwacht u, of jij? Maar het zijn niet alleen mooie dingen die te verwachten zijn. Misschien moet u er helaas van uitgaan dat een geliefd iemand het einde van het jaar niet zal halen. Of je vreest dat je zelf geopereerd moet worden.
Verwachten kun je van alles, positief of negatief. Bij grote banken en verzekeringsmaatschappijen hebben ze zelfs hele afdelingen die verwachtingen maken. Zal de economie krimpen of dalen, is het te verwachten dat het kabinet valt binnenkort? Wat doet de gemiddelde levensverwachting van een Nederlander, en hoe moeten de pensioenen daarop worden aangepast. Allemaal een kwestie van rekenen, vaan waarschijnlijkheid, en van lijnen in grafieken doortrekken. Dat heeft zeker zijn nut!
Echter, bij droge cijfers kan een mens niet leven. Je verwacht niet alleen dingen, er zijn ook dingen waar je op hoopt! Dat laatste is veel dieper. Hoop is altijd positief, en tegelijk soms een stuk minder waarschijnlijk. Je hoopt op een vaste relatie dit jaar, terwijl de kans misschien 1 op 3 is dat je die krijgen zult. Of misschien hoop je op gewoon een rustig jaar voor jezelf en deze wereld. Voor de wereld is dat niet zo waarschijnlijk, en voor jezelf? Wie zal het zeggen, er kan zoveel gebeuren!Waar hoopt u op of jij?
Hoop. Je zou kunnen zeggen: dat is het goede dat jij zou willen voor het komende jaar. Dat wat je graag zou zien. Het goede dat jij wil.

[context toen]
Vanmorgen wijst de Bijbel ons echter op iets anders. Dit namelijk: het goede dat God wil. Gods welbehagen, heet dat met een Bijbels woord. Niet het goede dat ik zou willen, maar het goede dat God wil. De profeet spreekt over ‘het jaar van het welbehagen van de Here’. Is 2018 misschien dat jaar? Waar wil God ons op laten hopen? En is dat hetzelfde als wat ik zelf wil? Daar moeten we vanmorgen wat langer bij stilstaan.
De woorden van de profeet in Jesaja 61 zijn niet zo makkelijk te plaatsen. Om te beginnen: wie is er aan het woord? Ja, de profeet natuurlijk. Maar spreekt hij als zichzelf, of vertolkt hij de rol van een ander? Het zou goed kunnen dat het laatste het geval is. Hij leeft zich als het ware in in iemand die Gods gezalfde boodschapper is. Maar wie mag dat zijn? De herziene Statenvertaling vult het voor ons in, door hoofdletters te gebruiken. ‘De Geest van de HERE is op Mij-met-een-hoofdletter’ – dat wil zeggen, het is Jezus die hier spreekt. Echter, ook in de tijd vóór Hem had deze profetie al betekenis. Er wordt namelijk heel concreet heil beloofd aan het volk Israël. Kijk maar in vers 4: verwoeste steden zullen ze weer opbouwen, de verwoeste plaatsen herstellen. Het gaat hier in de éérste plaats over herstel voor Israël na de ballingschap, een boodschap voor toen.
Tegelijk zijn de woorden echter zo algemeen, dat het lastig is om ze aan een specifieke tijd te koppelen. ‘een blijde boodschap, troost voor wie treuren, verlossing’ – dat is op zoveel momenten nodig geweest en nog nodig! De eeuwen zijn mensen erdoor bemoedigd, door deze beloftes van God. Beloftes die samengevat worden in één uitdrukking: ‘het jaar van Gods welbehagen’. Dat jaar, komt eraan!

[Gods welbehagen]
‘Het jaar van Gods welbehagen’. Niet letterlijk een jaar, zoals 2018 of 2017, maar bedoeld is een tijdstip. Het moment van Gods welbehagen. Maar wat is welbehagen? Gods welbehagen, letterlijk is dat wat Hij wil en wat Hij ook laat gebeuren. Welbehagen, het is een ouderwets woord. Af en toe hoor je het nog, bijvoorbeeld wanneer iemand een koninklijke onderscheiding krijgt: ‘het heeft zijne majesteit de koning behaagd om die-en-die te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Wat God mij wil geven – dat is nog veel belangrijker dan wat ík zou willen, waar ík op hoop voor 2018, of voor mijn leven.
Gods welbehagen, wat God wil. Je zou je kunnen afvragen: maar ben ik daar wel goed mee? Paulus spreekt ergens over hoe God ‘alle dingen werkt naar het welbehagen van zijn wil’. Misschien heeft de Almachtige wel bepaald dat ik komend jaar een ongeluk krijg of ziek word! Zó is het hier echter niet bedoeld. Zeker, er gaat niets buiten God om, maar de profetie die we lazen is een toezegging van heil, van het goede! Niet voor niets staat er wél-behagen. ‘Wel’ is een ouderwets woord voor ‘goed’, denk aan het Engelse ‘well’. Gods welbehagen is Gods goede wil voor u en mij, daar gaat het om! Andere vertalingen zeggen terecht: het genadejaar van de HERE, of het jaar van zijn gunst. Dat wordt beloofd aan de hoorders van de profetie! En niet alleen aan hen, toen lang geleden, maar Gods gunst is eeuwig. Hij wil door alle tijden mensen het goede geven. Ook u in het nieuwe jaar.
Trouwens, in de tekst zien we het ook zo mooi. Daar staan naast elkaar ‘het jaar van Gods welbehagen, en de dag van zijn wraak’. Over die dag van de wraak kunt u meer lezen in hoofdstuk 63: God straft de vijanden van Hem en zijn volk. Ja, Hij is heilig en ontzagwekkend! Maar waar het me nu om gaat is dit: de dág van zijn wraak – maar het jáár van zijn welbehagen! Dat is 365 keer zoveel! Zoals psalm 30 het ook zegt: een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn ontferming.

[in Christus]
‘het jaar van het welbehagen van de HERE’. Geldt dat echt ook voor ons? Ja, zeker weten! Dat mogen we weten vanuit het Nieuwe Testament. Het is net kerst geweest, en daar hoorden we ervan. Denk aan het engelenleger dat verscheen aan de herders in de velden van Bethlehem. Wat zongen ze? “Eer aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde, voor mensen van zijn welbehagen”. God heeft een welbehagen in mensen, Hij wil ze zegenen en verlossen. Dáárom werd Jezus geboren als kindje, dáárom kwam Hij om de hele weg te gaan van kribbe naar kruis! Waarom? Om het jaar van Gods welbehagen te laten aanbreken.
Ook dat lezen we in het Nieuwe Testament. In Lukas 4, leest u het thuis maar na, lezen we hoe Jezus zijn openbare optreden begint. Hij staat op in de synagoge van zijn geboortestad Nazareth en houdt daar een preek. Welke tekst kiest Hij? Jesaja 61, juist dat wat wij lazen. Lukas vertelt hoe Jezus leest tot aan ‘om het jaar van Gods welbehagen uit te roepen’. En dan zegt Jezus, letterlijk ‘heden is dit Schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan’. Jezus vervult wat Jesaja beschrijft!
Hij is het die gebrokenen van hart verbindt, die zachtmoedigen zalig spreekt, die gevangenen in het duister bevrijdt tot een leven in Gods licht. Hij troost de treurenden en richt de armen op. Met Jezus begint Gods koninkrijk binnen te komen in deze wereld. En ook zo opvallend: de woorden over ‘de dag van Gods wraak’ worden weggelaten in Lukas 4. Jezus komt geen wraak brengen, Hij komt om Gods toorn zelf te dragen. Hij geeft een nieuw begin ook aan zondaars en tegenstanders. Hij slaat ieder die gelooft de mantel om van de gerechtigheid – zíjn gerechtigheid.
Ja, dan mogen we zeker weten: Gods welbehagen is om in Jezus ook uw en jouw en mijn God en Vader te zijn! Het jaar van zijn welbehagen ís aangebroken, zowaar Jezus leeft!

[concreet]
En daarom… daarom mag ook het nieuwe jaar, 2018, een jaar zijn van Gods welbehagen. Dat mag u vast geloven. Hij wil het goede, ook voor u. Kijk, en als je dat weet, dán kun je het nieuwe jaar in. Hopend, natuurlijk, hopend op goede dingen die jíj zou willen. Maar bovenal vertrouwend op het goede dat God voor u wil. Diep vertrouwend dat Hij u wil geven wat nodig is. In de dingen van alledag, maar nog veel meer: in het leven met Hem. In zegen en genade, veel meer dan wij verdienen. Hij laat u niet zomaar over aan wat het toeval je laat overkomen. Hij draagt en leidt!
We mogen heel concreet vertrouwen op Hem. Misschien is er wel iets waar u tegenop ziet, waar u bang voor bent in dit komende jaar. Dan mag je biddend als je angsten bij Hem brengen. Vragen of het mee mag vallen, of vragen om moed. Maar ook als je allerlei plannen hebt voor het komende jaar, kleine of grote, dan mag je ze biddend met God bespreken. Zóek die verbinding! Leef dicht bij Hem, alleen dan zal 2018 werkelijk een gezegend jaar zijn. Dank voor het goede, bid voor het moeilijke, belijd het foute – want Hij wil vergeven. Dat is de weg om te gaan! Laat dit nu eens een goed voornemen zijn voor het nieuwe jaar: om dagelijks de tijd te nemen voor Hem, voor gebed, voor de Bijbel.
Leven in Gods welbehagen. Betekent dat dat er niets donkers op je weg kan komen? Nee, dat niet. Maar wel dat je weet: ik hoor bij Hem! Wat er ook gebeurt. En ook door moeiten heen wil Hij mij vormen naar het beeld van Christus, door zijn Geest. Dan ben je veilig, dan heb je een basis, een fundament in Hem!

[uitzicht]
En, dat komt er nog bij, dan heb je uitzicht voor de toekomst. Want deze prachtige profetie van Jesaja is nog altijd niet helemaal vervuld. Niet toen, in de tijd na de ballingschap, maar ook niet met Jezus’ komst. Er staan dingen in die nog nooit uitgekomen zijn. Dat heel het volk van Israël priesters zal zijn bijvoorbeeld, dat wil zeggen geheel aan de Here en zijn dienst toegewijd. Is dat ooit gebeurd? Er staat dat de volken Israël zullen steunen er erkennen als Gods volk. Is dat ooit gebeurd? Het lijkt er niet op, zeker nu niet.
Er zijn dus nog dingen die wachten op vervulling. Volgens sommigen slaan deze beloften op het duizend-jarige rijk dat volgens hen aanbreekt aan het einde der tijden. Anderen zien het meer algemeen. Ik weet het niet precies. Maar wel is duidelijk: er staan nog grote dingen uit! Gods nieuwe hemel en aarde zal komen, waar we gisteren over hoorden. En wie nu leeft met Hem, mag uitzien naar wat nog komt. Wie weet wat het pasbegonnen jaar zal laten zien in de ontvouwing van Gods grote plan! We mogen verlangend uitzien, tot heel Gods welbehagen zal zijn vervuld.

[slot]
Wie mag weten van Gods welbehagen, die heeft houvast voor het heden en hoop voor de toekomst. Al zou het komende jaar een moeilijk jaar worden, zelfs al zou komend jaar het einde van je leven brengen of het einde van de wereld, dan nóg ben je veilig in zijn hoede. Als u maar de zijne bent, en Hij de uwe, dan heb je ten diepste niet meer nodig.
Ja, natuurlijk verwachten we van alles voor het komende jaar. We hopen op een mooi jaar, en op goede dingen die wij graag willen. Ons welbehagen, zogezegd. Daar is ook niets mis mee. Hoop doet leven! Maar ik hoop bovenal dat 2018 voor ons een jaar zal zijn van Gods welbehagen. Een jaar om te leven dicht bij Hem. Een jaar om je te verwonderen over wat Christus geeft, een jaar waarin we naar Hem toegroeien, door de werking van de Heilige Geest.
Dan, ja dan ten diepste, wordt dit jaar wat we elkaar zo vaak toewensen: een gelukkig nieuwjaar!

Amen