Tags

, , , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Jesaja 65:17-25 en Openbaringen 21:1-8

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]
het is oudjaar vandaag, de laatste dag van het jaar 2017. En als vanzelf is dat een moment om terug te kijken en de balans op te maken. Wat was dit voor een jaar voor u of voor jou? Welke herinneringen komen direct boven, en wat zal er over langere tijd bijblijven? Dan kijk je natuurlijk allereerst naar je eigen, persoonlijke leven. Vroeger bij mijn ouders, toen ik tiener was, zaten we op oudjaar om de tafel met het hele gezin en dezen we spelletjes. Maar zo tegen het einde van de avond vroeg mijn vader, of misschien mijn moeder: welke zegen heb je gekregen dit jaar? En dan had iedereen wel wat te noemen. De een was naar de middelbare school gegaan, de ander had een bijzondere vakantie gehad… Zo ging je met een dankbaar gevoel het jaar uit en het nieuwe jaar in. Natuurlijk kunnen er ook vervelende of verdrietige dingen gebeuren in een jaar, maar daar hadden wij op die leeftijd weinig ervaring mee gelukkig.
Zo kunt ook u of jij,en zo kan ook ik, vandaag terugkijken. Ik hoop dat in uw leven ook het positieve mag overheersen. Als je een kind kreeg, of een kleinkind, of als gewoon alles rustig zijn gangetje ging. Maar er zijn hier ook heel wat mensen die een verlies leden het afgelopen jaar. Naarmate je ouder wordt, komt dat meer voor dan geboortes of huwelijksfeesten. Stil verdriet kan er zijn gekomen om een man of een moeder of wie dan ook die wegviel. Dan zal 2017 toch vooral in de herinnering voortleven als ‘het jaar dat hij, of zij, stierf’. Maar ook al hebt u persoonlijk geen verlies geleden, we moeten toch allen erkennen: ook in 2017 heerste de dood. 
Je kunt op een dag als vandaag ook terugkijken wat er in de grote wereld gebeurde. Nieuwsoverzichten schuiven het je allemaal weer onder de neus: de onberekenbare Donald Trump president van de VS. Tieners Romy en Savanna vermoord, later Anne Faber. Aanslagen in Manchester en Barcelona, blijvende terreurdreiging. IS teruggedrongen in Irak, maar in Syrië gaat de strijd onverminderd door. Vluchtelingencrisis. Oplopende spanning rond Noord-Korea, dreiging met kernwapens. Opkomend nationalisme en wantrouwen in de overheid.
Als je het zo achter elkaar hoort, dan word ik er niet vrolijk van. Het kwaad maakt zich breed in deze wereld! Waar moet dat heen?

[belofte: kwaad weg]
Maar nu leert vanavond de Bijbel om niet alleen terug te kijken, maar ook vóóruit. En dan wel op een andere manier dan wij meestal doen. Wij extrapoleren, wij trekken de ingezette lijn door. Ik ben altijd gezond, dus dat zal in 208 hopelijk zo blijven. Of: de wereld was een zootje in 2017, het zal in 2018 wel niet anders worden… Zo kun je ook vooruitkijken. Maar nu wil God ons vanavond een heel andere blikrichting geven!
Hij belooft namelijk een toekomst die je nooit ziet als je alleen de lijnen doortrekt. Een toekomst belooft hij waar alles nu juist ánders is, en oneindig beter. Hij zegt, bij monde van Jesaja en van Johannes: er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde! Een nieuwe wereld, waarop gerechtigheid woont. Zou je daar niet naar uitkijken? Juist als de nieuwsoverzichten je weer voor ogen schilderden in wat voor wereld we leven: met oorlog en tereurdreiging en oneerlijke verdeling, en het voor de toekomst zo lijkt te blijven, dan mag u horen: er komt een níeuwe wereld! God zelf belooft het.
Beeldend spreekt Jesaja erover: hoe mensen in vrede in hun huis zullen wonen, hoe zelfs de dieren vrede hebben onder elkaar. ‘Niemand zal leed doen, niemand zal verderf aanrichten’ – wat een toekomst! Johannes zegt het ook, zij het wat minder opvallend. Hij schrijft ‘en de zee was er niet meer’. Dat komt misschien wat vreemd over. De zee, daar had Johannes een paar hoofdstukken eerder monsters uit zien omhoogkomen. De Zee, dat staat voor de chaos, de dreiging. Die is er niet meer! Geen terrorist, géén dictator, geen misbruiker, geen oorlog, geen onrecht. Ik kan er zo naar uitkijken!

[belofte: dood en verdriet weg]
En dan heb ik het nog goed in mijn leven. Niemand verloren, geen ziekte of handicap of wat dan ook in de familie. En toch zie ik uit naar Gods toekomst.
Maar stel dat je dat wél hebt. Dat je niet alleen in de grote wereld zoveel verkeerds ziet, maar dat je in je eigen leven verdriet en pijn kent. Als een relatie stuk liep bij jou of in je omgeving. Als een kind of kleinkind het moeilijk heeft, het leven niet op de rails krijgt. Als je chronisch ziek bent, of pijn hebt, of… ach vul maar in. En vanavond denk ik wel in het bijzonder aan de pijn en het verdriet als je iemand moest verliezen aan de dood. Sommigen zelfs verschillende mensen in de nabije omgeving. Telkens weer een band doorgesneden, een gat in je ziel.
Wat kan ook dán de belofte van God troosten en steun geven! “Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” zegt Hij. Dat is goed nieuws voor deze geteisterde wereld, maar ook goed nieuws voor wie persoonlijk getroffen wordt. Johannes schrijft het: “de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er weer zijn”. Kun je je dat voorstellen? Een wereld zónder rouwkaarten, zónder klokken die luiden voor een begrafenis. Zonder pijn of ziekte of moeite.
Wat staat het er met een mooi, teder beeld: “God zal alle tranen van hun ogen afwissen”. Het is alsof de Heere zelf een zakdoek pakt en zo, heel voorzichtig, alle tranen, al het verdriet wegveegt van uw gezicht. Zoals een moeder bij haar kleine kind dat ze naar zich toetrekt als het verdrietig is. Als u ’s nachts in uw bed weleens ligt te huilen over uw eigen verdriet. “God zal alle tranen van hun ogen uitwissen”. Verdriet voorbij! Hoe zal dat toch zijn, als zelfs de dood zelf overwonnen is?
Wat een troostwoord voor de toekomst. En tegelijk een troost ook voor nu al. We mogen weten: niet de dood heeft het laatste woord, maar God. Als iemand u ontviel, mag ik u vertellen: God is sterker dan de dood. Er is hoop, ook voorbij het graf! Want wie gelooft, zal leven, ook als hij of zij sterft. Leven bij God!

[de hemel op aarde]
En eens, zo belooft de Here, eens komt de hemel op aarde. Wat is eigenlijk de hemel? Even voor de duidelijkheid: als de Bijbel spreekt over ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, dan betekent ‘hemel’ gewoon ‘de hemelkoepel, de lucht’. Een nieuwe hemel en aarde wil zeggen: alles wordt nieuw, er komt een nieuwe wereld, een nieuwe kosmos. Als we echter spreken over mensen die ons ontvallen zijn, zeggen we ook wel ‘hij of zij is in de hemel’. Dat wil zeggen: hij of zij is bij God. Niet letterlijk boven de wolken of boven de sterren – daar is het zwart en leeg. De hemel, waar een gelovige heengaat als hij overlijdt, is eerder een toestand dan een plaats. Het is: bij God zijn. Een geestelijke werkelijkheid, want God is een geest en wie sterft verliest zijn lichaam.
En nu is de grote belofte: eens komt de hemel op aarde! Niet in de zin van een luilekkerland of zo. Maar in deze zin: God zal bij de mensen wonen. Hij zal er zijn, en daarom is het er hemels! “Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn”. Hij is daar. Heel dichtbij. Letterlijk staat er ‘God heeft zijn tent opgeslagen’ bij de mensen. Net zoals vroeger de tent van God in de woestijn. Alleen… daar mocht niemand naar binnen! Maar hier wel. Hij komt zó dichtbij, dat Hij de tranen uit je ogen kan vegen! Alles waar Jezus voor staat wordt daar werkelijkheid. “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”. En dát maakt de heerlijkheid uit van de nieuwe werkelijkheid. Ik hoop dat u dit kunt aanvoelen. Geen oorlog meer, mooi! Geen dood en verdriet meer: prachtig. Maar wat is er wél? Eeuwig leven met God. Het is niet uit te leggen, zó heerlijk zal dat zijn. Dat begrijpt iedereen die hier op aarde al eens iets van die liefde heeft ervaren. Bij het heilig Avondmaal bijvoorbeeld, of door het zingen van een lied, of als je aan het bidden was. Eeuwig bij Hem zijn! Het is niet uit te leggen. De hemel op aarde. Of is dit iets wat u niet aanspreekt? Een andere hemel is er echter niet!

[garantie: Gods plechtige belofte]
Zo geeft God zijn belofte: ik maak alles nieuw! Misschien vraagt u zich echter wel af: hoe weet je dat dit waar zal worden? Daar is maar één antwoord op: de Here God zelf zegt het. Heel opvallend is dit in het Bijbelboek Openbaringen. Als je het hele boek doorleest, kom je telkens God op zijn troon tegen. Maar hier is het voor het eerst dat Hijzelf gaat spreken. De machtige God, de HERE, hij die alles heeft gemaakt, die was, die is en die komt, zegt plechtig: zie, Ík maak alle dingen nieuw! Daar mag je op vertrouwen. Hij wil dat wij dit weten. Hij zegt tegen Johannes: schrijft dit op – zodat iedereen het weet – wij nu ook. God zelf zegt erbij: deze woorden zijn waar en betrouwbaar. Hier loopt het allemaal op uit! We mogen Hem op zijn woord vertrouwen, Hij die de Alfa is en de Omega, het begin en het einde.
En dat niet alleen, we mogen in Jezus al het begin zien van al dit nieuwe. Jezus is de nieuwe mens. Hij brak de dood en stond op uit het graf. Hij is het in wie God al ‘onder de mensen woonde’, toen Hij op aarde was. Hij troostte treurenden, genas en veegde tranen weg. En Hij leeft nog! Zijn Geest woont in ieder die gelooft, en laat er iets van ervaren: van troost in verdriet, van hoop boven alles uit. Hij geeft geloof in Gods belofte. Door de Geest woont God nú al onder ons!
Ik kan u alleen maar oproepen: geloof deze woorden. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop alles goed zal zijn en God bij de mensen zal wonen. Want Hijzelf, Híj zegt het!

[aansporing]
Voor wie is deze heerlijke toekomst? Aan de ene kant: voor wie maar wil! Wie dorst heeft, kan voor niets te drinken krijgen uit de bron van levenswater. Ga maar naar God toe, vraag maar in gebed: mag ik het ook hebben? En aan de andere kant zegt de Here ook: het is voor wie overwint. Wie overwint, zal dit alles beërven. Wat is dat, overwinnen? Dat blijkt wel uit het voorafgaande. Het is trouw blijven aan Jezus, ook in zware tijden, het is zijn geboden bewaren. Wie dát doet, zal alles beërven. Alles! Veel meer dan je ooit zou kunnen verdienen. Het is trouwens geen kwestie van verdienen, maar van relatie. God zelf zegt het: Hij – of zij natuurlijk – zal voor mij een zoon zijn – of een dochter. Een kind, een geliefd kind. Natuurlijk mag je dan wonen in het land van je Vader!
En tegelijk is dit wel een aansporing voor ons. Ga je voor de overwinning? Volg je Jezus wat het ook kost? Want er staan ook die ontzaglijke woorden: de lafhartigen, degenen die het er bij laten zitten, degenen die niet op Jezus weg gaan maar afhaken – of nog erger, er volgt een heel lijstje van grove zonden, hen wacht de eeuwige ondergang. [evt. uitweiding: dit vers niet weg, zie ook Jes 65 eerder] Niet iedereen komt automatisch in Gods nieuwe wereld. Aan het einde valt er een scheiding. En dat is niet om angst aan te jagen of somber te maken, het is om u en mij in beweging te zeggen. Leef voor Hem die stierf voor u! Haak niet af, wees niet laf! Dán zal je deel zijn in Gods toekomst.
En trouwens: als je nu niets met Hem hebt, wat moet je dan in alle eeuwigheid bij Hem? Zal dat wel zijn waar je gelukkig wordt? U wenste misschien een wereld zonder oorlog, onrecht en dood, maar… ook zonder God zo dichtbij. En die ís er niet. Leer Hem dus nu kennen! Daar krijg je nooit spijt van, want Hij is de heilige, ontzagwekkende en tegelijk zo liefdevolle en barmhartige en vergevende God. Kom toch naar Hem, drink van het levenswater! Wat houdt je tegen!

[slot]
Oudjaar is het. Een moment dat je als vanzelf terugkijkt. Onze blik werd echter vooruit geleid, naar de toekomst die God belooft. Geen dreiging van terreur of angst, geen verdriet meer, ja zelfs geen dood meer! En bovenal: daar mag je voor eeuwig zijn bij Hem. Wat een geweldige belofte. Wanneer zou het zover zijn? Daar kan ik u geen datum voor geven, daar zou nog heel veel over te zeggen zijn. Maar wie weet hoe spoedig Jezus zal komen!
En daarom: zie uit en wees bereid, ook in 2018. Volg het Lam, dien de Here. Dan hoef je nergens bang voor te zijn, wat er ook mag gebeuren dit komende jaar. Dan is er hoop en uitzicht, altijd!
Vertrouwend op Hem mogen we dit jaar zo uitgaan, en het komende jaar beginnen. Uitziende naar zijn toekomst!

AMEN