Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Johannes 7:37-44 en Handelingen 2:1-11
Vooraf een kindermoment als volgt: een hol kruis (van pvc-pijpen) waarvan alleen de onderkant dicht is. Van boven werd water erin gegoten. Eerst lijkt er niets te gebeuren, maar als het kruis vol raakt, begint het water in twee mooie bogen uit de zij-armen te lopen. Les hieruit: je moet eerst zelf gevuld worden door God, dan stroomt daarna het ‘levende water’ vanzelf naar buiten.

 

Gemeente van Jezus Christus,

[intro]

op deze pinkstermorgen staan we stil bij de woorden van Jezus die we lazen uit Johannes 7. Hij zegt daar, in vers 38 en 39 “wie in mij gelooft – zoals de Schrift zegt: ‘stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest”. Woorden voor Pinksteren – het feest van de Geest, en ook woorden geschikt om ons jaarthema af te sluiten ‘Leven uit de Bron’. Wat zegt Jezus? Wie gelooft – wie leeft uit de Bron, bij die persoon zullen er stromen van levend water uit zijn binnenste vloeien. Je zult zegen verspreiden, genade, iets van God zelf. Het nieuwe leven dat de Geest geeft zal om u heen uitstromen. Je leeft niet alleen uit de Bron, je wordt zelf een bron.Maar… is dat wel zo? Het klinkt wel mooi, maar is dit de werkelijkheid van ons bestaan? Is dit niet veel te hoog gegrepen? Het klinkt als een soort onhaalbaar ideaal. Ja, natuurlijk zou het mooi zijn als je overstroomt, als je doorgeeft wat je zelf van God ontvangt. Maar is het zo in de praktijk? Stroomt u over van liefde, van enthousiasme voor de Here, van goedheid voor anderen? En hoe komt dat?

[de belofte van Jezus in context]

In welk verband belooft Jezus eigenlijk dat van die stromen water? Hij is in Jeruzalem op het loofhuttenfeest – dat valt in onze herfst. Massa’s mensen zijn op de verschilende tempelpleinen te vinden. Dus een goed moment voor Jezus om aandacht te krijgen van velen. Maar er is meer aan de hand! U moet namelijk weten, tijdens het loofhuttenfeest werd er dagelijks een ritueel met water uitgevoerd op het binnenste tempelplein. Een kruik met water werd plechtig de tempel binnengedragen, in een grote processie. Dat water werd dan aan de voet van het altaar leeggegoten. Dat water was een symbool van voorspoed en vruchtbaarheid waar om werd gebeden en waar op werd gehoopt. Water is leven immers, zeker in Israël! De mensen hoopten dat de winterregens snel zouden komen. Maar het water wees ook verder: naar de zegen die God beloofd had in zijn nieuwe wereld. Het wees naar de heerlijke toekomst, als God alles nieuw zou maken. Als de zegen rijk zou stromen vanuit het heiligdom – dat hadden de profeten voorzegd.Kijk, en op dít feest begint Jezus te roepen over water. “Als iemand dorst heeft, laat hij bij Míj komen en drinken. Wie in Mij gelooft – zoals de Schrift zegt: ‘stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen!’” Woorden die zeker de aandacht trokken. Wat zegt Jezus hier? Eigenlijk zegt Hij ongeveer dit: jullie hopen op zegen, hè? Jullie verwachten Gods stromen van zegen als zijn rijk komt, toch? Welnu, die zegen waar jullie op hopen, alles wat jullie verwachten voor in de toekomst, dat kun je nú al krijgen. Bij Mij! De nieuwe tijd begint met mij! Ík, zegt Jezus, kan stromen van levend water geven vanuit je binnenste. Je hoeft niet meer te wachten, je kunt het krijgen. Kom maar bij Mij! Geloof!Zouden de mensen het allemaal begrepen hebben? Het prikkelde in elk geval wel, denk ik!

[wat de ‘stromen’ inhouden]

Stromen van levend water’, wat is dat precies? De Here Jezus legde het toen blijkbaar niet uit. Water is leven, ik zei het al. Het brengt leven, laat alles groeien. Water verfrist en water maakt schoon. Zover konden de mensen nog wel komen. Dus Jezus belooft: als je in Mij gelooft, dan krijg je een schoon, een fris, een bloeiend leven. Maar hoe en wat precies? Gelukkig maakt de Bijbeltekst het ons wat meer duidelijk. Johannes schrijft “Hij zei dit over de Geest, die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden”. De Heilige Geest, dáár gaat het om! De Geest die toen nog verborgen was, maar met Pinksteren werd uitgestort en nu beschikbaar is! Iedereen die gelooft en die gedoopt is, ontvangt de Heilige Geest in zijn of haar leven. Dat is een basaal stukje geloofsleer. De Heilige Geest is belooft aan elke christen, niet alleen aan één of andere elite. Is De Heilige Geest dan die stromen van levend water, waar Jezus het over heeft? Ergens wel. Maar de Heilige Geest vestigt niet de aandacht op zichzelf. Wat je van Hem mag ervaren, is vooral wat hij geeft! Die stromen van levend water zijn de dingen die de Geest geest: kracht, troost, en vrede, leiding, bemoediging en vermaning en nog zoveel meer. ‘Uit je binnenste zal dat stromen’ zegt de tekst, maar je kunt haast nog beter vertalen ‘vanuit’ je binnenste. Het begint met dat je zélf gevuld wordt – denk weer aan het kindermoment.Wat geeft de Geest dan? Hij wordt de Trooster genoemd. Als je het niet meer weet, dat je dan bemoedigd wordt. Als je slecht nieuws krijgt, dat je dan tóch kracht ontvangt. Bij God vandaan. Dat is wat de Geest doet! Maar ook positiever: vrede in je hart. De diepe zekerheid dat het góed is met je. Dat God Zelf bij je is. Vergeven zijn. Een bron van vrede, dat brengt de Geest. Kent u dat? Ik denk ook aan dat je geleid word in beslissingen, op welke manier dan ook. Ik denk aan wijsheid in wat je doet, zodat je leven bloeit. Bewogenheid met anderen. Heel de vrucht van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn de stromen van levend water die gaan vloeien in het leven van wie gelooft. Tot je er zelfs van óverloopt!

[tegenwerpingen]

Ik hoop dat u er iets van herkent, van die zachte, wonderlijke, veranderende werking in je leven! Maar misschien denkt nu iemand: het klinkt wel mooi, maar ik ervaar dat echt niet zo, of maar weinig, of maar af en toe. Zo van een verbinding met God, van vrede en vreugde en al die andere dingen. Dus wat moet ik hiermee?
Jezus belooft het, en Hij is betrouwbaar! Ieder die tot Hem komt en in Hem gelooft, zal stromen van levend water vanuit zijn binnenste krijgen. Trouwens, de Schrift, de Bijbel spreekt hier op meer plaatsen over, zoals Jezus zelf al aangeeft. Maar… Hij zegt er wel iets bij. Over kómen naar Hem, over geloven. Hoe is dat bij u? Als je nooit iets ervaart van de stroom van levend water, van Gods nabijheid door zijn Geest, zou het kunnen dat je nog niet echt gelovig bent. Nooit gekomen bent, Jezus als Heer hebt aanvaard, in Hem geloofd hebt als uw Verlosser. Dat kan, ook als je kerkelijk bent opgegroeid. Maar dan is het de hoogste tijd om dat wél te doen! Wat ook kan, is dat u wel een christen bent, maar er niet steeds uit leeft. Want naar Jezus gaan, geloven, dat is niet iets wat je één keer doet en dan is het klaar. Dat is een zaak van telkens weer, een relatie! Waar die niet onderhouden wordt, droogt het op, gaat het leven eruit. Hébt u dorst? Verlangt u naar levend water, naar een leven met God, naar bloei en groei daarin? Of vinden we het misschien wel best? Dat u denkt: geloof en kerk en God moeten ook weer niet teveel beslag leggen op je leven… Wij kunnen als kerkmensen soms zo gezapig worden, niet verlangen naar méér, het wel best vinden. Maar zeg eens eerlijk: stroomt er levend water door uw leven? Is God voor u dichtbij of ver weg? Wil je drinken? Telkens weer?

[hoe je het ontvangt]

Hoe kan die stroom van levend water gaan vloeien bij u? Hoe komt de Heilige Geest in je hart? Wel, dat kun je zelf niet maken! Dat moet je gegeven worden. Bijzonder irritant is dat voor ons, actieve mensen, die zelf de dingen in de hand willen houden, zélfs op geloofsgebied.Tenminste, zo zit ik in elkaar. Dan hoor je over de werking van de Geest, en meteen denk je: OK, die wil ik hebben. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Dat krijg je niet voor elkaar! Ik heb zelf wel eens een uitgebreide Bijbelstudie gemaakt over de Heilige Geest en zijn gaven. Eén ding viel me op: nergens staat duidelijk hoe je eraan kunt komen. Je kunt wel de Geest bedroeven, uitblussen zelfs, maar je kunt de Geest niet zelf grijpen. Wij kunnen wel belémmeren dat het levend water stroomt, maar we kunnen het niet laten vloeien. De Geest is gave van God!Aan de andere kant echter houdt het nieuwe Testament het heel eenvoudig: je hoeft alleen maar christen te zijn om de Heilige Geest te ontvangen. Of om het met onze tekst te zeggen: je hoeft alleen maar te komen en te geloven. Zit daar misschien het probleem? Want wat is geloven, wat is komen? Niet alleen een theorie beamen. Het is, zeker, in het Johannes-evangelie, Jezus erkennen voor wie Hij is – de Zoon van God – en daaruit leven. Wat wil zeggen: niet meer zelf de hoogste baas zijn.  Jezus zegt, in Johannes 14: wie mij liefheeft, die zal mijn geboden doen, en díe zal de Trooster ontvangen. Hoort u dat! Als je trouw en eenvoudig doet wat Jezus wil, dan zal het levend water gaan lopen. Als je juist loskomt van die houding van dingen zelf voor elkaar willen krijgen. We kunnen alleen maar bidden: Here God, komt u zelf. Denk weer aan eht kindermoment: die gieter van boven, dáár komt het uit. We kunnen niet meer dan verlangend uitzien en intussen trouw leven voor Hem. Maar we mogen dan ook verwachten! Jezus zelf belóóft immers zijn Geest. Die stromen van levend water. Wij hoeven er niets voor te doen. Alleen buigen voor Hem. Hij moet het geven. Hij wil het geven aan wie erom verlegen zit. Eens voor het eerst, maar ook telkens opnieuw. Zing het kinderlied maar na: “Vul mij met uw Geest, kom met uw kracht! Vul mij met uw Geest, Heer Jezus, kom, ik wacht!”

[niet alleen voor jezelf]

Jezus belooft: “wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. Of ‘vánuit zijn binnenste’, ik zei het al. Opvallend is als je deze woorden vergelijkt met wat Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, in hoofdstuk 4. Daar begonnen we het jaarthema mee, afgelopen september. Jezus zei toen “het water dat ik hem zal geven, zal in hem tot een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven”. Het begint in je eigen leven, dat het levend water vloeit. Dat je leven gaat bloeien door Gods genade. Maar het gaat verder. Hier zegt Jezus “stromen zullen uit zijn binnenste vloeien”. Pinksteren is immers het zendingsfeest! Het heil, al het goede dat God geeft, het moet de wereld in. Ieder moet opleven door het water uit de bron. Ezechiël zag het al voor zich, hoe er vanuit de tempel een steeds bredere rivier de wereld in stroomde. Hoe stroomt dat water dan? Vanuit het binnenste van ieder die bij Jezus hoort! Het volgt uit elkaar. Eerst word je zelf vol, als het goed is. En dan stroomt het over. We zagen het bij het kindermoment. Als u dat eenvoudige beeld vasthoudt, dan hebt u de hoofdzaak eigenlijk al te pakken. Eérst moet je eigen leven gevuld worden met Gods Geest en genade – die lange onderbuis van het kruis moet eerst vol. En als die vol is, dan zal het water vanzelf naar de zijkanten eruit lopen. Wil je doorgeven, dan moet je eerst zelf vol zijn. Een getuige zijn van Jezus, dat leer je ten diepste niet op een thema-avond, hoe nuttig die ook was. Nee, het spreekwoord geldt ‘waar het hart vol van is, dáár loopt de mond van over’. Het gaat trouwens om zoveel meer dan woorden. Het is liefde uitdelen, omdat je die van God ontvangen hebt. Troost, omdat de Trooster in je is. Geven omdat je ontvangt, vergeven omdat je vergeven bent. Geduldig zijn, omdat God geduld met jou heeft. En ga zo maar door. Niet eens om anderen onze kerk in te krijgen, maar gewoon, omdat je Jezus volgt. Omdat de Geest je leidt. Omdat Gods nieuwe leven door je hen vloeit. Een zegen zijn, omdat je gezegend bent. Overlopen!

[slot]

Bent u zo? Zou u zo willen zijn? Het is Pinksteren vandaag. Het is Pinksteren geweest, bijna 2000 jaar geleden. De Geest is gegeven. Maar hoe vol is uw leven van levend water? En onze gemeente? Hoe vol zit de buis uit het voorbeeld? Halfvol? Nog minder misschien? Of stroomt Gods goedheid door u heen naar buiten? Wij kunnen dat niet maken – echt niet! Maar we kunnen er wel om bidden. Er ons naar uitstrekken, ieder persoonlijk en als gemeente. Geloof méér laten zijn dan een idee in ons hoofd, of een levensverzekering voor later. Jezus, Hij is de Heer. En Hij geeft de Geest aan wie Hem de regie overgeeft. Aan wie zijn leegte durft toe te geven en vraagt om vervulling. Jezus zegt: “als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Want bij wie in Mij gelooft zullen stromen van levend water uit zijn binnenste vloeien!” Leef uit de bron, en wees zo een bron. Pinksteren, het zendingsfeest. Niet alleen zending naar verre landen, maar juist ook in uw en jouw eigen omgeving. Levend water van God kan ook dáár anderen doen opbloeien. Hij kan maken dat ze gaan dorsten naar meer. Dat ze zelf komen en drinken, gaan geloven. Zo spreidt de stroom zich uit! Moge God geven dat het ook door óns heen zal zijn! Dan ben je gezegend, en tot een zegen.
Amen