Tags

, , ,

Uit de Bijbel is gelezen: Mattheüs 24:1-14, 36-44. Wegens het coronavirus werd deze dienst door de gemeenteleden beluisterdn via kerkradio of internet

Broeders en zusters, waar u zich ook bevindt,

[intro: coronavirus en eindtijd]
In de afgelopen week heb ik zo eens wat mensen opgebeld, vooral ouderen die thuis zitten. Uiteraard gaat het gesprek dan over het coronavirus en alles eromheen. En één ding viel mij telkens op: mensen verbinden de huidige situatie met wat in de bijbel staat over het einde der tijden. Het is allemaal zo voorzegd, zegt iemand spontaan. Of een ander vraagt: zou het een straf van God zijn? Mensen zoeken een manier hoe ze de huidige tijd kunnen begrijpen. Misschien doet u of doe jij dat ook wel. Is het coronavirus een plaag zoals beschreven in Openbaringen? Een teken van het naderende wereldeinde? Spreekt de Bijbel ook niet over rampen en onheilen en besmettelijke ziekten? Misschien komt Jezus nu wel snel terug, zegt iemand hoopvol. Maar een ander denk: Ik ben bang voor wat er dan nog komen gaat aan andere rampen!
Ik merk dat deze vragen en gedachten leven. Hoe mag je in het licht van de Bijbel denken over de huidige situatie? En om alles wat dichterbij te brengen: wat heeft God jou te zeggen in de komst van deze coronacrisis? Of is het gewoon een natuurverschijnsel, zoals sommigen zeggen?

[algemeen teken, niet mee te rekenen]
In het Bijbelgedeelte dat we lazen, spreekt Jezus over tekens van het einde. Tekens ook trouwens van de val van Jeruzalem, dat loopt heel vreemd door elkaar heen. Hij noemt dan dingen als oorlogen, hongersnoden en aardbevingen – en volgens het Lukas-evangelie ook besmettelijke ziektes. Het coronavirus is een besmettelijke ziekte, dus ja, in zekere zin is het een teken van de eindtijd. Echter, zijn oorlog, hongersnood en ziekte er niet er altijd geweest? Denk aan de Spaanse griep die in 1918 en 19 meer slachtoffers eiste dan de hele Eerste Wereldoorlog die juist was afgelopen. Denk aan de pest, die rond 1350 een derde deel van de Europese bevolking het graf insleepte. Velen verwachtten toen het einde – maar het kwam niet. Wij moeten dan ook maar voorzichtig zijn om een directe link te leggen tussen het coronavirus en het einde der tijden. Trouwens, bijbels gezien is de eindtijd de hele periode vanaf Pinksteren tot aan Jezus’ wederkomst – we leven sowieso in de eindtijd! Oorlog, honger, ziekte en aardbevingen zijn algemene tekens daarvan. Tekens dat de huidige wereldsituatie niet houdbaar is, om het eens zo te zeggen. Je kunt er echter niet uit afleiden wanneer Jezus zal komen. Hij zegt zelf in vers 36: niemand weet wanneer die dag is.
Wil je een concreet teken om te zien hoe dichtbij Jezus wederkomst is, dan kun je beter in vers 14 kijken: “als het goede nieuws over het Koninkrijk in de hele wereld is verkondigd, dan zal het einde komen”. Als ik dat lees, denk ik: misschien is het dan toch dichtbij!

[wake-up call]
Het coronavirus is dus niet noodzakelijk een teken dat Jezus snel komt, dat het einde nabij is. Wel is het iets anders: een wake-up call, een wekker die afgaat. Word eens wakker! Ontwaak uit je droom dat hier alles oké is! Wees waakzaam, zoals Jezus zegt. Denk na: Waar leef je voor? Waar ben je naar op weg?
Een schok die ons wakker maakt, hebben wij soms nodig. Al te vaak geldt voor ons wat Jezus beschrijft in vers 37 en verder. Dan lijken wij op de mensen in de dagen van Noach: bezig met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, enzovoorts. Geen verkeerde dingen, dat niet, maar de horizon reikt niet verder dan het hier en nu. Voor ons: je werk, je gezin, je vakantie, je hobby – dat is samen je leven. En zoals gezegd, die dingen zijn niet verkeerd! Maar als dat alles is… Wat houd je dan over als ineens Jezus komt? Wat als je voor Hem komt te staan, aan wie je hier nooit veel aandacht schonk maar die nu de Heer van alles blijkt te zijn?!
Kijk, en om te voorkomen dat je daar zo ineens zo onvoorbereid staat, schudt het huidige coronavirus ons wakker. Al die dingen die je bestaan beheersten, blijken ineens zo futiel en onzeker. Juist nu voel je het soms: het leven kabbelt maar niet oneindig door, er staat spanning op. Waar gaat het heen? Waar is houvast? Ik denk dat sommigen dat zeker gevoeld hebben de afgelopen tijd!

[persoonlijk klaar zijn]
Dan stelt het coronavirus ons voor indringende vragen. Ben je klaar om God te ontmoeten? Stel dat dit echt de eindtijd is en dat Jezus komt… Kun je daar naar uitzien of ben je daar bang voor? Ken je Hem? Ach, en misschien is dit helemaal niet het begin van het einde van de wereld. Maar stel dat je zou sterven door deze ziekte? Ouderen zijn daar soms van binnen bang voor, om ziek te worden, om het niet te overleven. Stel dat het zo zou zijn, wat is dan je houvast? Hoor je bij de Heer?
Als je jong bent, sta je er vast anders in. Je zult er vast wel doorkomen, schat je in, als je ziek mocht worden. Maar is je houding in de huidige tijd er één van wachten tot het over is; wil je vooral je oude leventje weer oppakken van altijd? Denk eraan die mensen in de dagen van Noach – hoor je bij hen? Of: vlucht je momenteel in allerlei entertainment? Niet teveel nadenken! Of wel? Misschien moet je eens gaan bidden in deze tijd, God gaan zoeken. Nadenken: Waar leef ik voor? Waar wil ik voor leven? En dat geldt ook als je niet jong bent en niet oud. Wat is je houvast als bijvoorbeeld de economie nu in een grote recessie zou komen? Waar leef je uit, waar leef je voor?

[Gods genade onze hoop]
Maar nu mag ik vanmorgen meer verkondigen dan oordeel en eindtijd tekens. Er is hoop, er is genade, er is houvast bij de Heer. Jezus komt niet alleen eens, wie weet wanneer – Jezus ís gekomen. Hij riep mensen, Hij roept ook ons nu: kom tot inkeer! Maar dat niet alleen. Hij, die straks de rechter is, is de redder. Jezus kwam, niet alleen om ons op te roepen tot inkeer, tot een leven met Hem, Hij kwam om zijn leven te geven voor ons. Juist in deze weken voor Pasen mogen we daaraan denken. Hij heeft de zonde van de wereld weggedragen. Wie in hem gelooft, wie hem wil volgen, in alle gebrek en met alle twijfel, die hoeft niet bang te zijn voor het laatste oordeel. Jezus heeft het oordeel gedragen voor iedereen die bij hem hoort. Geloof je dat? Is dat je houvast? Dat is niet alleen een houvast voor straks. Het is een anker in alle moeilijkheden en crisis van nu. Weten dat Jezus je Heer is, weten dat God van je houdt en je niet zal laten vallen, wat er ook gebeurt. Heb je dat houvast?
En hoe je daaraan komt? Vertrouw je maar eenvoudig toe aan hem. Bid maar ‘Heer Jezus, U bent gekomen om ons te redden, dat geloof ik. Ik keer mij af van een leven alleen voor het hier en nu, en ik keer mij tot u. Red ook mij, nu en straks!’ Dan… dan mag je vertrouwen dat Hij je vast zal houden!

[leef in licht van rijk dat komt]
Ach, en misschien gelooft u of jij allang in Jezus. Maar ook dan is de ziekte die momenteel alles lamlegt een oproep om wakker te zijn. God zegt ermee: blijf uitzien naar mijn rijk dat komt! Doe je dat, ook als je gelooft? Of zie je er vooral naar uit dat alles weer als vanouds wordt? Ik zal u zeggen: Dat is een ongelovig verlangen! Als christen zie je er níet naar uit, kún je er niet naar uitzien dat alles als vanouds wordt. Als christen zie je er naar uit dat alles anders wordt! Dan zie je uit naar Jezus’ komst, naar Gods nieuwe wereld. Moge ook de huidige crisis dat verlangen in ons weer wakker maken, waar het was ingeslapen.
En tenslotte: wie wakker is, Wie uitziet naar Gods toekomst, die zal ook nu al anders in het leven staan. De gelijkenissen die Jezus in het vervolg vertelt, wijzen daarheen. Wat kenmerkt degenen die welkom worden geheten in de gelijkenis van schapen en de bokken? Dat ze dingen deden voor de minsten van Jezus broeders. Dat ze omzien, juist ook nu, naar wie zwak zijn, eenzaam, onzeker. Wie uitziet naar Gods wereld die komt, leeft nu al naar de regels van dat rijk. Die laat zich ook in deze tijden van crisis niet beheersen door angst voor eigen veiligheid, maar die kijkt wat hij of zij kan doen voor de Heer en voor mensen. Of wat je moet laten voor de zwakkeren, ook dat is actueel… Maar hoe dan ook, je hoop bepaalt je houding!

[slot]
Is de coronacrisis een teken van de eindtijd? Het is in elk geval een oproep om klaar te zijn voor Jezus’ komst. Om wakker te worden uit een slaperig leven voor je eigen dingen alleen. Ben je zo al wakker? Dan kun je rustig gaan slapen, ook in deze onzekere tijd! Of slaap je nog? Wórd dan wakker, keer je tot de Heer!
Amen